Phó trưởng phòng

Nguyễn Đình Thức

 

Chuyên Môn:

ĐHSP Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Phó trưởng phòng

Phạm Thị Kim Thoa

 

Chuyên Môn:

ĐHSP Mầm non

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Mầm non

Điện Thoại:

 

Email: