Thursday, 30/01/2020 - 02:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI

Thông tư 12-2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91-2017NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BNV v/v Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực